Friday, 25 June 2010

'Jammer dat ons leef'


Deur Vlad du Plessis.

Woensdag, 23 Junie 2010

In sy rubriek Wanneer gaan die Afrikaner koers kry? noem Dan Roodt beslis interessanthede wat verdere bespreking verdien. Ek dink nie mens kan hedendaagse Afrikaner politiek verstaan as jy nie die politieke psige van vandag se Afrikaner begryp nie.

Dit is my mening dat die Afrikaner se gebrek aan politieke mobilisasie en die amper algehele onvermoë van Afrikanerleiers om hul volk se verbeelding aan te gryp baie meer kompleks as blote swak leierskap is. Die probleem hou eerder verband met die leierskap se wanbegrip van die oorsake rakende die gebrek aan politieke belangstelling deur Afrikaners.

Heelwat gewag is al gemaak van die konsep “wit skuld” en dat dit dan ‘n verlammende uitwerking op Afrikaners sou hê. Ek wil aanvoer dat “wit skuld” nog nooit by Afrikaners bestaan het nie; nie in die verlede nie en ook nie nou nie. Indien dit wel bestaan, is dit maar ‘n blote simptoom, ‘n blote oppervlakkige uitdrukking van ‘n dieperliggende probleem. Skuld is m.a.w. bloot ‘n manifestasie van ‘n baie sterker en onerkende emosie. Andersyds word “moedeloosheid” onder Afrikaners selfs meer dikwels as skuldgevoelens genoem, maar ook in hierdie geval is daar waarskynlik baie meer aan die werk as wat die oog kan sien. Modeloosheid en Skuld mag albei dieselfde grondoorsaak hê.

Om die Afrikaner se situasie te verstaan, baat dit om daardie pioniersveld in die sosiologie, nl Skaamteteorie te bestudeer. Gaan kyk mens wat die voorste van daardie kenners, Thomas Scheff oor Duitsland ná die eerste wêreldoorlog te se het, dan raak die verklaring vir ons situasie glashelder.

Weereens moet ek Dan Roodt krediet gee dat hy die een is wat die parallel tussen Kemptonpark en die Verdrag van Versailles getrek het. Soos die Duitsers is Afrikaners ná die gewraakte oorgawe akuut en chronies verneder. Hierdie is die sleutel vir ons huidige dilemma. Afrikaners word nie net gedurig bewus gemaak van die “verskriklike sonde” wat ons deur apartheid gepleeg het nie, maar veral deur Naspers word Afrikanerskap en enige vorm van Afrikaner politieke uitdrukking konstant as ‘n vorm van agterlikheid uitgebeeld. Vele Afrikaners neem dit ter harte. Die vernedering is niks anders as skaamte nie. Dit is die sleutel tot ons huidige problematiek en ek kan eerlik nie sien hoe ons enige vordering kan maak as ons nie hierdie dinamika verander nie. Ek wil so ver gaan om te sê dat hierdie begrip die “heilige graal” van Afrikanerbevryding is.

In die skaamte-woede-siklus, raak die slagoffer/onderdrukte kwaad omdat hy gedurig beskaam word. Dit is hierdie woede wat tot Duitse nasionalisme in aanloop tot die tweede wêreldoorlog gelei het. Ongelukkig vir die Duitsers het die bevryding wat uit hul skaamte-woede-siklus gevolg het weer tot ‘n oorwinning teen hulle gelei, maar dit hoef nie vir ons te geld nie. Eintlik het Afrikaners sedert die vernedering van die Anglo-Boereoorlog reeds deur hierdie siklus gegaan en anders as die ná-eerstewêreldoorlogse Duitsers het ons reeds langdurig met sukses die botoon gevoer.

Kom ons kyk meer in diepte na skaamdinamika. Die deeglike studie van Thomas Scheff, Helen Block Lewis en Suzanne Retzinger wys vir ons dat skaamte op een van twee maniere manifesteer: hetsy bedekte skaamte, hetsy openlike skaamte. Bedekte skaamte lei tot woede. Dit is waar die skaamtelyer die skaamte ontken deur dit eerder te laat omsit in woede. Volgens die skaamteteoretici sal sulke woede weer tot oortreding lei wat weer ‘n nuwe vlaag skaamte sal meebring. Trots is die teenpool van skaamte en kan nie herstel word voordat die skaamtesiklus nie verbreek word nie. Hoewel die Skaamteteoretici meen dat woede weer skaamte sal meebring en sodoende die siklus in stand hou, verskil ek daarmee. Ek reken egter dat waar ‘n onderdrukte volk sigself d.m.v. woede van onderdrukking bevry, daadwerklike trots sal volg. Dus die einde van die skaamtesiklus. Thomas Scheff, ‘n jood van Duitse afkoms, het self familie in die holocaust verloor en sou dus beswaarlik erkenning aan die bevrydende effek van woede gee.

Ek kan met sy familiegeskiedenis simpatiseer, maar moet verskil daarmee dat woede alleen verdere skaamte sal meebring. Dis juis langdurige woede ná die Anglo-Boereoorlog, wat tot Afrikanernasionalisme en die uiteindelike trotse totstandkoming van die 1961-republiek gelei het. Toegegee, sekeres sou argumenteer dat daardie nasionalisme tot apartheid (1948) en dus tot ons verdere beskaming sou lei (want volgens die Skaamteteorie kry die oortreder skaam weens sy oortreding). Dit sou dus ‘n argument teen die herontwaking van Afrikanernasionalisme kon wees. Die teenargument hiervoor sou wees dat, in ‘n volkstaat, sou ons nie teen minderhede diskrimineer nie en dus sou daar geen oortreding en dus geen skaamte wees nie.

Myns insiens lei die konstante beskaming waaraan Afrikaners blootgestel word, tans, tot openlike skaamte en in ons geval manifesteer openlike skaamte in verskeie gedragspatrone, waaronder die konstante soeke na versoening met die swart onderdrukker (sg “wit skuld”) tot en met algehele ontrekking van die politiek (sg. “moedeloosheid”). Ek glo die rede waarom die skaamte nooit in woede omsit, soos in ander historiese gevalle nie, is deels die gevolg daarvan dat alle vorme van Afrikanernasionalisme (wat opsigself die noodsaaklike voertuig vir woede is) as agterlik en “beskamingswaardig” voorgehou word. Tweedens word die opbou van woede, die stoom wat volksnasionalisme moet aanspoor, deur gesimuleerde groepsgebonde “konflikte” in die vorm van rugbywedstryde afgelaat.

Versoening met die oortreder (die swart regime) kan wel die skaamsiklus verbreek, maar dan moet dit werklike versoening wees en ek is oortuig daarvan dat die die kloof tussen wit en swart so diep is dat dit nooit bereik sal word nie. Boonop help dit nie die onderdrukte hou aan met sy versoeningspoging vol terwyl die onderdrukker konstant met sy oortreding voortgaan nie. Dit begin ooreenkomste met Stockholmsindroom toon en mag die onderdrukte/slagoffer se poging wees om sy eie trots te herstel uit hoop dat die onderdrukker iewers in die toekoms dalk met hom solidariteit sal toon. Versoening tussen wit en swart is wel kortstondig tydens die 1995-rugbywêreldbeker bereik, maar die diepe strukturele verdelings tussen wit en swart het dit nie-blywend gemaak.

Die werklikheid van skaamte is dat die lyer(s) (beide oortreder en slagoffer) na verlossing daarvan soek. Soos reeds gesê, lei dit onder Afrikaners, onder andere tot ontrekking van enige politieke uitdrukking. (Mens kan hierby toevoeg dat skaamte, binne die ANC, weens die regime se konstante oortreding moontlik bydra tot die groeiende rassehaat teen blankes soos deur Julius Malema versinnebeeld.)

Massabyeenkomste soos die saamtrekke na Angus Buchan se Mighty Men (die naam spreek ook tot skaamlyers) en rugbybyeenkomste bied wel ‘n geleentheid om op alternatiewe maniere trots te probeer herwin. Hierdie geleenthede skep ‘n gevoel van solidariteit en solidariteit herstel die sin van trots. Geen van hierdie geleenthede kan egter die wesenlike probleem van skaamte oplos nie, want nie een van hulle spreek die grondoorsaak, naamlik konstante vernedering in ondergeskiktheid aan ‘n vyandige onderdrukker, aan nie. Hoogstens bied dit tydelike simptomatiese verligting.

Vir Afrikaners om van die 1994-vernedering en die gevolglike aanhoudende beskaming te ontsnap, sal ons die volle skaamte-woede-siklus moet loop en dan op ‘n kritieke oomblik in die woedefase strategies moet optree sodat daadwerklike politieke bevryding verkry kan word. Die bevryding moet dan lei tot die herstel van trots.

Die omvang van ons skaamte is so verreikend dat selfs ons leiers skaam is. Organisasies wat weier om by die bevrydingsideaal betrokke te raak getuig hiervan. Selfs die Vryheidsfront is besmet met hierdie kwaal, soos gesien kan word uit die ontwykende houding wat die organisasie teenoor Afrikanerselfbeskikking het. Die volgende vertelling deur Dan Roodt dui ook hierop:

“Enkele dae gelede sê 'n prominente lid van die party, dr. Conrad Beyers, egter vir my dat die party eerder sy Afrikanersentriese leuse moet laat vaar en 'n party ‘vir alle konserwatiewe Suid-Afrikaners, ook swartes, moet word’. Hy is blykbaar skaam vir die ‘rassistiese beeld van die party’ as 'n beweging vir blanke Afrikaners. Beyers is 'n dosent aan die multikulturele Universiteit van Pretoria en in 'n gesprek met 'n Venda-student het hy ongemaklik begin voel om aan hom die Vryheidsfront Plus se beleid te verduidelik. Kennelik val "selfbeskikking vir Afrikaners in 'n eie geografiese gebied of volkstaat" net nie mooi op die oor van 'n Venda-student nie en daarom begin Beyers sterk aan die roeping van sy eie party te twyfel.”

Wanneer ons eie leierskap dus die gevangenes van skaamte is, is ons kans op bevryding amper nul.

Nêrens in Afrikanergeledere word die ideaal van bevryding juis so onbeskaamd verkondig as in PRAAG nie. Dit vertel vir ons geweldig baie van die ideologiese insig en ook die morele krag van Dan Roodt en diegene wat saam met hom werk. In ‘n volgende stuk sal ek meer hieroor sowel as die komende afsterwe van die VF+ skryf, maar laat ons nou eers fokus op Afrikanerbeskaming.

In een van die “demokratiese verkiesings” wat sedert 1994 gevoer is, het die DP ingetap op Afrikaners se begeerte om hul trots deur woede te herstel. Met die “Gatvol”-veldtog het die DP daarin geslaag om die Afrikanerkieser weg te rokkel van sy tradisionele partye. Die DP het die Afrikanerpsige beter verstaan as die “met die ANC versoenende” NP en VF. In Weimar-Duitsland het Adolf Hitler met massale sukses die Duitsers se begeerte om deur woede van skaamte te ontglip gebruik om ‘n politieke wending mee te bring. Die meer onlangse begrafnis van Eugène Terrreblanche het vir ons gewys dat Afrikaners meer as ryp is om deur woede gemobiliseer te word. En tog het ons ook gesien dat Afrikaners volwasse genoeg is om nie met daardie woede onverantwoordelik om te gaan nie. Dit was ‘n baie ordelike en effektiewe uitdrukking van volksnasionalisme.

Blote pogings om Afrikaners tot godsdienstige verootmoediging te roep, sal hulle teruglei tot die versoenende logika van ons geloof en dit sal weer lei tot vrugtelose pogings om met die swarte te versoen. Dit is waarmee Angus Buchan Afrikaners elke keer onskadelik stel. Rugbywedstryde is ‘n kragtige emosionele uitlaatklep, maar vir Afrikanerbevryding is dit skadelik. Die beweging wat Afrikaners uit sy huidige moeras van rigtingloosheid gaan lei, sal nie net Afrikanerselfbeskikking onbeskaamd verkondig nie, maar sal ook vreesloos Afrikanerwoede na die oppervlak probeer bring. Daardie woede sal dan soos op Ventersdorp verantwoordelik bestuur moet word, maar ook konstant lewendig gehou word. Hierdie organisasie sal die moed moet hê om binne die huidige “reënboognasie”-bestel ‘n hoogs kontroversiële en verdelende rol te speel. Dit sal emosionele manifestasies moet bied wat ten minste met die Mighty Men en rugby-uitlaatkleppe moet kan kompeteer, indien totale verplasing daarvan onmoontlik is. Soos op Ventersdorp moet dit die geleentheid bied vir Afrikaners om solidariteit binne ‘n etniese grondslag te beleef. ‘n Werklike gevoel van volksolidariteit sal hieruit vloei. Dit sal manifesteer as volksnasionalisme. Dinamiese volksnasionalisme is die vereiste voertuig vir bevryding.

Dus kan ten slotte gesê word dat deur die Afrikaner konstant in ‘n toestand van openlike skaamte te hou het die regime en die Afrikaanse pers die perfekte manier gevind om die Afrikanervolk uiteindelik tot sy verdwyning te beskaam. Die Mighty Men-fenomeen en georganiseerde sport, veral rugby, lei enige “ongewenste” woede en behoefte aan groepsolidariteit af. Die ET-begrafnis het vir ons gewys dat Afrikanerwoede reg is om verantwoordelik getap te word. Afrikanerleiers se eie skaamte maak dit vir hulle moeilik tot onmoontlik om Afrikaners tot die noodsaaklike woede aan te spoor. Verbeeldingryke leierskap wat nie bang is om die woede verantwoordelik aan te spoor nie en byeenkomste waar groepsolidariteit beleef kan word, sal Naspers en die ANC se houvas op die Afrikaner verbreek. Bevryding sal onvermydelik volg.

Oorsprong: Perspektief blog

Nasiebou of Vryheid?


Deur Radio Pretoria

Terwyl talle van ons mense tans ywerig meedoen aan nasiebouprojekte rondom rugby in Soweto, of deur met die ANC se oorwinningsvlag op hulle voertuie rond te ry, is groot dele van die wêreld besig om teen ‘n vinnige tempo wakker te skrik en die onnatuurlike nasiebou te vervang met volksbou.

Vlaandere het hierdie week by die stembus baie duidelik ‘n boodskap gegee: ‘n enkele staat, van slegs blankes, maar bestaande uit twee volke: die Nederlandssprekende Vlaminge en die Franssprekende Wale, werk nie. Dié eenheidstaat, wat in 1830 net so kunsmatig tot stand gekom het as die Suid-Afrikaanse eenheidstaat van 1910 en 1994, werk eenvoudig nie.

Alle pogings tot nasiebou, koalisie, saamwerk, eenheid, selfs deur sport, het nie gewerk nie. Die nasionale Belgiese sokkerspan kon die twee volke nie verenig nie. Ook nie die Belgiese vlag nie, want die Vlaminge verkies hulle eie Vlaamse Leeuevlag. Die Vlaming het die Belgiese vlag altyd bestempel as “’t Vod”, daarmee bedoelende: “Die Vadoek”. Die “Belgiese” volkslied, die “Brabantsonne”, is deur die Vlaming verwerp as ‘n kermisliedjie, en hulle sing hulle eie volkslied, die Vlaamse Leeu, wat nie getem kan word nie...

Dit was helaas nie die tradisionele vegters vir Vlaamse onafhanklikheid, die Vlaams Belang, wat die stemme geoes het nie, maar hulle republikeinse ideaal het wel die sege behaal, al was dit deur ‘n ander party, die N. VA. Die boodskap was egter duidelik: Vlaandere wil nou onafhanklik word en ophou om kersvader te speel vir die onderpresterende Wallonië, en ‘n klug van ‘n koningshuis.

Die resultaat wat nou bereik is, is te danke aan die slagspreuke van die Vlaams Belang en sy voorganger, Vlaams Blok, wat dekades lank verkondig het: “Eigen Volk Eerst”, “België barst”, “Vlaanderen voor de Vlamingen” en “Vlamingen eerst”. Dit is volksgerig, nasionalisties, positief vir die eie, sonder om afbrekend te wees teenoor die ander. Nasionalisme beteken ‘n onblusbare liefde vir jou eie volk, sonder om hatig op ander volke te wees.

Vlaandere se verkiesingsuitslag volg nouliks ‘n week nadat dieselfde tendens waargeneem is in Nederland se verkiesings, en ongeveer ‘n maand na Brittanje se verkiesings, waar dieselfde tendens ook sigbaar was. Die Konserwatiewe Party het wel daar sterk gegroei, maar dit is minder bekend dat die Britse Nasionale Party ook geweldige vordering gemaak het.

Die wêreld-tendens is na die volkseie. Sedert die verbrokkeling van die Sowjet-Ryk, word kleiner state gevorm, state wat homogene volkstate is, waar nasionalisme skielik trots laat ontwikkel, wat ook ekonomiese trots en sukses tot gevolg het.

Net in Suid-Afrika word daar nog gepoog om die kunsmatige eenheidstaat te maak werk, terwyl die mislukkings daagliks groter en sigbaarder word. Nie rugby in Soweto, of ‘n sokkervlaggie op die motor gaan dit regkry nie. Hoe gouer ons die werklikheid van Suid-Afrika in pas bring met die tendens van die wêreld, hoe gouer sal ons werklike nasiebou sien: die opkoms en uitbou van ons eie Boerenasie! Werklike nasiebou is net suksesvol as daardie volk sy vryheid het.

Oorsprong:Radio Pretoria

Rowers moontlik 15 jaar tronk toe ná wrede aanval

2010-06-19 00:18
Mike van Rooyen

Bloemfontein - Tronkstraf van 15 jaar elk staar vier jong mans in die gesig wanneer hulle Maandag in die Bloemfonteinse streekhof gevonnis word nadat hulle ’n bejaarde egpaar en hul dogter op hul hoewe in Keeromstraat langs die Irene-winkelsentrum op die Maselspoortpad wreed aangeval en beroof het.

Mnre. Peter Langa (18), Samuel Jacobo (19), Lucky Motsukunyane (18) en Itumeleng Hlakane (20) het voor streeklanddros Marina Voges skuld beken op ’n aanklag van huisbraak met die opset om te roof en roof met verswarende omstandighede. Die minimum vonnis wat vir dié misdaad voorgeskryf word, is 15 jaar tronkstraf.

Me. Charn Engelbreg het namens die staat betoog dit was nie nodig dat hulle mnr. Ben Buys (83) en sy dogter, Louisa (40), op 9 November 2009 laatmiddag so wreed aangeval het nie. Hulle is in hul huis, waar hulle veilig behoort te wees, aangeval. Die telefoondraad is uitgepluk en die mense moes later te voet hulp soek.

Dié soort misdade soos huisrooftogte kom feitlik daagliks voor en is vir die gemeenskap skokkend. Dit is meesal ouer mense wat so aangeval word. Die vier se jeugdigheid is nie ’n verskoning nie. Hulle was oud genoeg om die misdaad haarfyn te beplan, het sy gesê.

In hul pleitstukke vertel die vier hoe hulle weggekruip het totdat mev. Louisa Buys en haar dogter van ’n winkel af by die huis aangekom het. Toe die dogter hulle sien, het sy begin skreeu. Langa het haar gevang, haar pepersproei by haar afgeneem en haar daarmee gespuit. Jacobo het die ma se pepersproei by haar afgeneem.

Motsukunyane sê hulle het ’n ruit in ’n deur stukkend geslaan om in te kom. Toe mnr. Buys vra wat aangaan, het Jacobo hom deur die gebreekte ruit getrek en met ’n besemstok geslaan. Langa het ’n vuurwapen in die hande gekry en ’n skoot afgevuur om die mense onder bedwang te kry.

Hy en Hlakane het die egpaar en hul dogter in ’n slaapkamer toegesluit. Hulle het groot sakke gekry waarin hulle hul buit gegooi het.

Daarna is hulle daar weg. Langa en Jacobo het omgedraai en teruggegaan. By hul huis het Langa ’n vuurwapen uit een sak gehaal. Hulle het dit en die selfone verkoop en die geld gedeel. Hulle het ’n hoender vir hulself gehou om te eet, sê Motsuku­nyane.

Mnr. Andrew du Preez tree vir Langa en Jacobo op en mnr. Hanno Bekker tree vir Motsukunyane en Hlakane op.

* Mnr. Buys en sy dogter moes verskeie steke kry om die wonde aan hul kop en lyf te heg. Hulle het ook kneuswonde opgedoen soos hulle die houe met harde voorwerpe probeer afweer het. Mev. Buys het erge beserings vrygespring.

Oorsprong:Volksblad

Suspect held over brutal attack on trio

June 18 2010 at 07:47AM
By Graeme Hosken
Crime Reporter

Police have arrested a man suspected of killing a Pretoria homeowner and leaving his close friend paralysed and his girlfriend injured during a robbery at his house.

The suspect was caught an hour after allegedly attacking a cyclist in Equestria several hundred metres from Friday night's bloody attack.

Friday night's attack left Gerhard van Jaarsveld dead and his friends, Rudolph Terblanche paralysed and Elrene Jones injured.

The three, who had to beg for their lives before they were shot, were having a braai when five men attacked them at their Libertas Street smallholding, stealing cellphones and other household electrical appliances.

The attack took place less than 1km from where German pensioner Ute Maria Wiing, 70, was found murdered in her Silver Mists security estate home earlier this month.

Seven people, including a security guard, were arrested in connection with Wiing's murder.

Wednesday's arrest was made after five men, who police believe are behind Friday's attack, robbed a cyclist as he rode through a field near Jones' home. They stole his bicycle and cash.

Police and security guards were alerted to the attack on the cyclist when the man flagged down a passing police patrol.

While several police officers searched the field, security guards and other policemen searched the surrounding streets, spotting a man, fitting the description of one of the robbery suspects, as he got into a taxi near Hans Strijdom Drive.

Forcing the taxi to stop, police arrested the man, said police spokesman Captain Jan Sepato.

"Through our investigations we strongly believe that this suspect and his four accomplices are behind the attack on Van Jaarsveld, Terblanche and Jones," he said.

Sepato said detectives were following up more leads and were expecting to make more arrests soon.

Wilgers Hospital spokeswoman, Ineke Jonker, confirmed Terblanche was paralysed and had been transferred to the Eugene Marais Hospital's spinal unit.

Paula de Beer, Eugene Marais Hospital spinal unit spokeswoman, said Terblanche was currently undergoing hyperbaric therapy to try to improve his condition.

"At the moment he has no movement below his shoulders and it appears as though he is a quadriplegic, with limited movement in his shoulders.

"We will be monitoring his condition constantly to see if more movement returns. Several tests are still to be conducted to determine whether the paralysis is permanent or not," she said.

* This article was originally published on page 4 of Pretoria News on June 18, 2010

Source:IOL

Friday, 18 June 2010

Vyf swartes verkrag vrou voor haar seuntjie


Donderdag, 17 Junie 2010
Praag

'n Blanke vrou van Port Elizabeth is deur vyf swart gewapende rowers in haar huis verkrag terwyl haar vierjarige seuntjie moes toekyk. Volgens 'n plaaslike koerant in die Baai is dit "die eerste gewelddadige huisaanval waar verkragting betrokke is" sedert die aanvang van die wêreldsokkerbekertoernooi.

'n Woordvoerder vir die polisie, adjudant-offisier Precious Timla, het gesê dat die rowers omstreeks 3-uur vm. deur 'n venster van die kothuis in 'n tuin toegang verkry het.

Die vrou van Pekingstraat, Morningside is deur die geluid van stemme in die kothuis wakker gemaak. "Die volgende oomblik het die (swart) mans haar op die bed vasgedruk," het Timla gesê. "Hulle het 'n pistool teen haar kop gehou en haar bankkaarte en pinnommer geëis voordat hulle beurte geneem het om haar te verkrag terwyl haar seun dit in die vertrek moes aanskou."

Blykbaar is 'n mes ook teen die vierjarige seuntjie se keel gehou om sy ma te dwing om saam te werk.

Die geweldenaars het gedreig om haar seun as gyselaar aan te hou terwyl hulle bank toe gaan om die geld te trek, maar die vrou kon hulle oorreed om hom agter te laat.

"Ons is nie seker wat tussen haar en die rowers gebeur het nie, maar hulle het uiteindelik die kind agtergelaat," het Timla gesê.

Hoewel daar geen tekens van 'n inbraak is nie, het 'n polisiebron gesê dat die vensters oud is en nie behoorlik toemaak nie, dus kon die rowers maklik deur een van hulle ingekom het.

Sommige aanvallers het weer deur die venster uitgeklim terwyl ander deur die agterdeur vertrek het. Die vensterskarniere is los en het geklap toe die rowers uitgeklim het, wat die huiseienaar op dieselfde perseel wakker gemaak het.

Hy het opgestaan om ondersoek in te stel en het die vlugtende swartes skrams gesien. "By die kothuis gekom, het hy die vrou huilende op die bed gevind," het die bron gesê.

Die polisie is onmiddellik ontbied.

Volgens Timla is "drie van die mans met pistole gewapen, terwyl 'n vierde blykbaar 'n speelgoedpistool by hom het".
Die erg geskokte vrou is na die hospitaal geneem en later ontslaan. "Die vrou is hoogs emosioneel en erg getroumatiseer," het die polisieman gesê. "Haar seuntjie is ook baie ontsteld oor die voorval."

Oorsprong:Praag

Roodt genomineer as VVK-kandidaat
Dinsdag, 15 Junie 2010
Wilco Labuschagne

Vir dié wat nog nie weet nie, dr Dan Roodt is genomineer as kandidaat vir aanstaande jaar se volksverkiesing.

Soos almal reeds weet, word daar in Mei 2011 so ‘n volksverkiesing gehou. Die verkiesing word geadministreer deur die VVK (Volksraadverkiesingskommissie by www.vvk.co.za). Binnelands en buitelands is daar ‘n groot aantal registrasiebeamptes besig om kiesers te registreer.

Daar is ook begin met die nominasie van kandidate vir die sewe volksraadslede. Volgens die VVK-inligtingsdokumente kan ‘n kandidaat slegs deur ‘n geregistreerde kieser genomineer word. Elke nominasie moet een honderd sekondante hê en elke sekondant moet ‘n geregistreerde kieser wees. ‘n Sekondant mag slegs een kandidaat sekondeer en mag daarna nie weer ‘n ander kandidaat sekondeer nie. Belangstellendes kan ‘n kandidaat sekondeer deur die vorm persoonlik in te vul, of elektronies sekondeer deur die invul van ‘n spesiale vorm.

As mens jou denke fokus op wat in die VOLK se beste belang is, is daar sekerlik nie ‘n meer geskikte kandidaat as dr Roodt nie. Dit is krities noodsaaklik dat bekwame persone as volksraadslede verkies word. Hierdie verkiesing is dalk ons enigste kans om onsself weer op die voete te kry – mens sidder by die gedagte dat ook hierdie poging mag misluk.

Verskillende persone het verskillende menings oor presies wat “bekwaamheid” behels. Kyk mens na die mandaat van die volksraad wat verkies gaan word, moet die eis om selfbeskikking eerstens aan die Suid-Afrikaanse regering gerig word. Indien dit misluk, moet dit aan die internasionale gemeenskap gerig word. Sou dit ook misluk, moet die situasie aan die volk voorgelê word. Dit beteken hierdie volksraad sal met hooggeplaastes in plaaslike en oorsese regerings asook leiers van groot sakeondernemings in gesprek moet tree. Hulle sal ons saak moet kan stel en vrae moet kan beantwoord. Hulle sal goed ingelig moet wees oor regsargumente, ekonomiese kwessies en geopolitieke gebeure. Hierdie persone sal ook oor die nodige interpersoonlike vaardighede moet beskik. Internasionale kontakte met goedgesinde meningsvormers en vryheidsinstitute kan ook help.

Ek het al verskeie voorstelle gehoor van persone wat as bekwaam beskou word. Die meeste van hierdie persone is nog nie as kandidate genomineer nie. Dit laat my wonder waarom nie. Hulle kan tog nie hulleself nomineer nie. My gevolgtrekking is dat hulle nog nie genader is nie. Hoe moeilik kan dit wees om so ‘n persoon te bel, te faks, te kontak op Facebook? Miskien ken mense nie so ‘n bekwame individu persoonlik nie en huiwer om hom of haar te kontak. Maar iemand moet tog die ys breek. Ek verstaan daar is ‘n afsluitingsdatum vir nominasies en die verkryging van sekondante.

Daar is werk om te doen. Ek en jy moet die werk doen; ons kan nie wag tot iemand anders dit doen nie. Kandidate moet genomineer word, sekondante moet gevind word, kiesers moet geregistreer word. Ek weet van geen ander plan of poging, behalwe hierdie volksverkiesing, wat vir ons selfbeskikking gaan bring nie.

Ek is oortuig dr Roodt sal tot die volksraad verkies word. Hy is een van die min persone wat oor ‘n duidelike visie vir ‘n volkstaat beskik. Ook verstaan hy hoe so ‘n volkstaat in die praktyk moet funksioneer. Ek is oortuig dat Praag-lesers gaan toustaan om hom te sekondeer.

Veels geluk, dr Roodt!

Ns. Enigeen wat belangstel om as een van die honderd sekondante op te tree, word genooi om my te kontak by wlabuschagne[aapstert]take5.co.za

Oorsprong:Praag

Bylmoordenaar kry 2 keer lewenslank


Mnr. Danie Pienaar, sy dogter, Charmaine, en seun, Frikkie, gister verlig en tevrede buite die rondgaande hof in Vereeniging nadat die moordenaar van mev. Heila Pienaar, hul vrou en ma, lewenslange tronkstraf opgelê is. Foto: Sonja van Buul

2010-06-14 22:14
Sonja van Buul

’n Jong vrou het gister hier toegekyk terwyl die man wat haar met ’n oopgekapte skedel langs haar ma se lyk gelaat het nadat hy dié ook met ’n byl aangeval het, twee keer lewenslange tronkstraf opgelê word.

Regter David Spilg het Victor Nyezineu (25) vroeër in die rondgaande hof in Vereeniging skuldig bevind aan die moord op mev. Heila Pienaar (42) en poging tot moord op haar dogter, Charmaine (20).

Hy is ook tien jaar tronk toe gestuur weens die roof van R2 000.

Nyezineu het mnr. Danie Pienaar (43) se skrootonderneming in Waldrift op 1 Oktober 2008 met ’n byl binnegestap om te roof en te moor, het die regter bevind.

Charmaine het sowat ses uur lank met ’n oopgekapte skedel langs haar ma se lyk gelê.

Nyezineu, ’n onwettige immigrant van Zimbabwe, is 12 dae later in hegtenis geneem.

Die hof het gehoor hy het as jong seun vee opgepas, maar in 2002 na Suid-Afrika gekom op soek na ’n beter lewe.

Hy was glo in geldnood toe hy verlede jaar ná sy broer se dood na sy tuisland wou gaan om sy ma by te staan.

Adv. Kgomotso Tloane, vir die verdediging, het ter strafversagting aangevoer Nyezineu se wandade sal nie net sy ma verpletter nie, maar kan selfs tot haar dood lei.

Volgens Spilg het Nyezineu vooraf beplan om Charmaine en haar ma te vermoor om te keer dat daar enige getuies van die rooftog is.

Nyezineu het kort-kort sy kop geskud terwyl Spilg hom gevonnis het.

Mnr. Pienaar, sy seun, Frikkie, en Charmaine het gespanne na die vonnisoplegging geluister, maar was sigbaar verlig toe hulle besef Nyezineu gaan baie jare agter tralies deurbring.

“Ons is baie tevrede met die vonnis,” het Pienaar sr. buite die hofgebou aan Beeld gesê.

Oorsprong:Beeld

Man gunned down at braai, two others hurt

June 14 2010 at 09:33AM
By Graeme Hosken
Crime Reporter

A Pretoria man was killed and two friends were seriously injured when a gang of armed robbers attacked them while they were enjoying a braai on a smallholding east of the city.

Gerhard van Jaarsveld was visiting friends Elrene Jones and her boyfriend Rudolph Terblanche at their home in Libertas Street, Equestria, on Friday night when they were attacked.

The gunmen gained access to the property by cutting a hole in a perimeter fence. They overpowered the three and dragged them into the house where they opened fire as the terrified friends begged and fought for their lives.

Van Jaarsveld was shot in the head and died. Terblanche was shot in the neck and Jones was shot in the shoulder and the ankle. They are both in the Wilgers Hospital.

One of the robbers was apparently also shot.

The attack took place less than a kilometre from where German pensioner Ute Maria Wiing, 70, was found murdered in her Libertas Street home at the luxury Silver Mists security estate three weeks ago.

Seven people, including a security guard, have been arrested in connection with Wiing's murder.

Shocked tenants said yesterday the three had pleaded for their lives and for the gunmen to take whatever they wanted.

"They simply would not listen. They shot them at point-blank range. They thought nothing about killing them," said a tenant, Riaan Talma.

Talma, who was at a friend's house nearby at the time of the attack, said a struggle had broken out.

"I cannot understand it. I don't know why they would do this. From what I have heard, the three were pleading and begging with their attackers not to kill them.

"They offered them everything in the house, but they would not listen. They just shot them and then took what they wanted," he said.

Talma said it appeared as though the robbers had escaped with two cellphones and some household electrical appliances.

Police spokesperson Warrant Officer Ben Strydom confirmed the attack and said the gunmen had escaped with a TV, computers, cellphones and a hi-fi system.

He said it was not known why the gunmen had opened fire on their victims, who, he said, were having a braai at the time.

"Police on the scene established that one of the gunmen was wounded after they found a blood trail which led into an open field opposite the house.

"Unfortunately, police were unable to find the suspects and they escaped," he said.

Strydom said the gunmen had forced their way on to the property after they cut a hole in the perimeter fence.

Wilgers Hospital spokesperson Ineke Jonker said both Jones and Terblanche were in a stable condition.

"Jones underwent surgery on Saturday night to remove the bullet from her leg, while Terblanche is recovering in the high care unit.

Anyone with information on the identity or whereabouts of the killers can phone Captain Samuel Rikhotso of the Mamelodi Trio Task Team at 082 465 7354.

This article was originally published on page 4 of Pretoria News on June 14, 2010

Source:IOL

Rowers val gesin in ‘teikenhuis’ 2 keer in 6 weke aan


Mnr. Gert van Tonder, wat twee keer in ses weke tuis beroof is. Foto: Alet Pretorius

2010-06-11 22:56
Hilda Fourie

Binne ses weke het hy een keer ’n rower op sy vrou gekry en die volgende keer is hy in die gewrig en maag geskiet.

’n Week later het mnr. Gert van Tonder uit sy huurhuis in Rietvalleipark, in die ooste van Pretoria, getrek nadat hy by sy bure en die polisie gehoor het dié huis in Escombelaan is ’n gereelde teiken van misdadigers.

Van Tonder (36), ’n bedryfsbestuurder van ’n veiligheidsmaatskappy, het in Januarie ingetrek.

“Ek voel die verhuringsmaatskappy moes aan my bekend gemaak het wat die misdaadsituasie in die omgewing is,” het Van Tonder gister by sy nuwe huis in Moreletapark gesê.

“As hulle vir my gesê het, het ek nooit daar ingetrek nie.

“Ek dink ’n lewe is meer werd as ’n bietjie sake.”

Twee weke gelede was Van Tonder en sy vrou, Lizette (37), besig om te braai toe vyf mans, van wie een gewapen was, op hulle afstorm.

“My vrou het hulle eerste gesien en begin skree,” het Van Tonder gesê.

“Ek het die wapen uit die een se hand gegryp. Dis toe dat hy my in die gewrig skiet. Ons het verder om die wapen gestoei waarna die tweede skoot geklap het. Ek is in die maag getref. Toe die tweede skoot klap, het hulle weggehardloop. Hulle het niks gevat nie.”

Ses weke voor dié voorval het Van Tonder wakker geword van sy vrou wat skree dat daar ’n misdadiger op haar klim.

Dié misdadiger se makker het langs Van Tonder gestaan.

Van Tonder het die man wat bo-op sy vrou was, geslaan, waarna hy en sy makker met ’n skootrekenaar en selfone gevlug het.

“Ek moes trek, want ek gaan nie daar bly dat mense my beroof nie. Ek kan nie my gesin in sulke gevaar stel nie,” het Van Tonder gesê.

“’n Mens moet ondersoek instel die misdaad in die omgewing voordat jy ’n huis koop of huur. Ek weet misdaad kom oral voor, maar ek voel tog die verhuringsmaatskappy moet ’n mens daaroor inlig.

“As daar weer mense in daardie huis intrek, sal ek hulle self van die misdaad gaan vertel.

“Netnou dra hulle ’n lyk by daardie huis uit.”

Oorsprong:Beeld

Geskiet toe pa stop om iets te koop


Me. Madeleine Kleinhaus vertel hoe sy eergisteroggend geskiet is.Foto: Craig Nieuwenhuizen

2010-06-10 23:48
Hilda Fourie

’n Gholfafrigter van Centurion is eergisteraand op ’n kort afstand deur ’n bakkievenster geskiet kort voordat twee mans haar pa van duisende rande beroof het.

Dié voorval het net ’n paar honderd meter van die Leriba Lodge, waar die Italiaanse sokkerspan tuisgaan, gebeur.

Me. Madeleine Kleinhaus (21), wat in die arm en been getref is, is gister uit die Unitas-hospitaal in Centurion ontslaan.

Haar pa, mnr. Stefan Kleinhaus, het gesê hy gaan sy dogter “uit dié Sodom en Gomorra” vat en saam met hom terug Pongola toe neem.

“Daar by ons is dit (’n skietery tydens ’n rooftog) ongehoord. Hier skiet hulle die mense soos vlieë dood,” het mnr. Kleinhaus gesê.

Hy en sy vrou, Santa, het Maandagaand in Centurion aangekom om onderdele te kom koop. Hulle het eergisteroggend omstreeks 11:00 saam met hul dogter by die Eerste Nasionale Bank in Centurion gaan geld trek. Op pad terug na haar huis in Lyttelton het hulle naby die laagwaterbrug digby die Leriba Lodge langs die pad stilgehou by ’n man wat tafels verkoop.

Mnr. Kleinhaus het uit sy voertuig geklim, terwyl Madeleine en haar ma bly sit het.

“Twee mans het van voor af na die bakkie aangestap gekom,” het Madeleine gesê. Haar pa het aan die agterkant van die bakkie gestaan.

“Toe ek hulle sien, het ek aan my ma gesê hier is nou moeilikheid.” Madeleine en haar ma het die bakkie se deure gesluit. Een van die mans het aan die bestuurderskant se deur geruk. Mnr. Kleinhaus het dit gesien en nader geloop. Terwyl een van die mans ’n vuurwapen op hom gerig het, het die ander een na Madeleine se kant geloop.

“Toe ek die vuurwapen (wat die man op haar gerig het) sien, het ek afgebuk. Ek het weer opgekom. Dis toe wat hy my deur die venster skiet.

“Hulle het na my ma toe gegaan en gevra: ‘Where is the bag, where is the bag?’ Hulle het presies geweet wat hulle kom haal het. Ek het gevoel hoe ek warm word en toe vir my pa-hulle gesê ek is geskiet en dat hulle my moet help, want ek gaan doodgaan.”

Mnr. Kleinhaus het ’n verbygaande motoris voorgekeer wat Madeleine en mev. Kleinhaus na die Unitas-hospitaal geneem het.

“Ons het niks verkeerds gedoen nie. Ons het openlik gery en langs die pad stilgehou om iets te koop, toe word ek geskiet,” het Madeleine gesê.

“Ná die voorval het ek net agtergekom ’n mens se lewe is nie in jou eie hande nie.”

Me. Aveline Hardaker, polisiewoordvoerder, het die voorval bevestig.

Oorsprong:Beeld

Friday, 11 June 2010

FIFA 2010: A celebration of genocide


If you cannot see the embedded video, click here.
Steve Hofmeyr, Peter Mokaba and Fifa by solidariteitsa

Imagine if a FIFA World Cup stadium in Germany had been named the Adolf Hitler Stadium. Would Germany have permitted that?

Or FIFA?

Would they just have glossed over the names of those responsible for the deaths of so many?

Why then will FIFA 2010 World Cup matches be played at the Peter Mokaba Stadium?

Peter Mokaba openly encouraged the murder of innocent South Africans and he influenced the South African Government to deny the existence of HIV/Aids.

More than 2 000 farmers have been brutally murdered because of what Mokaba stood for, and more than 10% of our South African population are HIV positive.

FIFA owes the families of the murdered South African farmers and the victims of HIV/AIDS an apology.

Send this letter to Fifa

Dear FIFA

Herewith I would like to express my dismay at the decision to allow international FIFA games to be played at the Peter Mokaba stadium. Mokaba was an inciter of racial hatred and a denialist of HIV/Aids. His actions has caused endless pain and suffering in South Africa. I request of FIFA to take steps to commemorate those who have suffered as a result of farm attacks and HIV/Aids in South Africa.

Click here to send the letter to FIFA.

About Afriforum Jeug.

AfriForum Youth is a civil rights student movement, aimed at promoting autonomy amongst the youth and to improve the circumstances in South Africa by actively campaigning for youth rights.

AfriForum Youth is the fastest growing youth organisation in South Africa and is currently establishing branches at tertiary institutions across the country.

Early in 2010, AfriForum Youth sent a formal letter to FIFA, requesting that the name of the Peter Mokaba Stadium in Polokwane be changed. The FIFA 2010 World Cup Tournament is taking place in South Africa this year. Peter Mokaba was a racist instigator, a promoter of ethnic violence and an HIV-denialist. FIFA refused. Thereafter, AfriForum Youth kindly requested that FIFA remove the glorification of Peter Mokaba from their website and that FIFA commemorates the victims of brutal farm attacks and HIV/Aids during World Cup games.

AfriForum Youth also informed FIFA that we would launch an international awareness campaign about the true legacy of Peter Mokaba, should FIFA continue to treat the South African farm attack victims and the victims of HIV/Aids with contempt.

Get more information about AfriForum Youth.

Source: FIFA 2010 Genocide Web Site
http://www.fifa2010genocide.com/
http://www.youtube.com/watch?v=BZ1Wl3ZNE2c

Cops storm wrong house


Marius Claassen recounts how a group of policemen stormed his house in the middle of the night. (Amanda Roestoff, Beeld)

2010-06-09 09:17
Amanda Roestoff, Beeld

Johannesburg - About ten men in police uniforms carrying R5 assault rifles and service weapons broke open a sliding door at a family home in Roodepoort shortly after midnight on Tuesday, insisting on searching the premises.

The home owner, Marius Claassen, 41, insisted on seeing a warrant. "Then they only said: 'Oooeeeee… but it's the wrong house' and drove off."t

Claassen, manager of the Ciao Baby Cucina, a restaurant in the Clearwater shopping centre, said a noise outside his house in Florida woke him shortly after midnight.

A black Volkswagen microbus and a sedan car with about ten police officers rushed at Claassen's property on the corner of West Lane and The Highway. "They hammered on the door and insisted that I opened up."

Broke lock

While Claassen looked for the key, the men presumably became impatient and "perhaps thought something was being hidden". The next moment they broke the lock on the sliding door and pulled the door open.

Claassen said the men wanted to know why he took so long to open the door.

"I explained that they knew the circumstances under which we lived in the country… Wouldn't a reasonable man also be cautious about opening up?

"A big, fat man in civilian clothes", apparently a commanding officer of an intelligence unit, then said they were busy "looking for criminals" and had been given Claassen's address.

Claassen said they wouldn't reveal which police station they worked at, and would not give their rank or names.

One or two police IDs were shown to him but he couldn't see in the dark if they were authentic.

"They even wanted to know if someone was at home during the day. What business is that of theirs?"

"First the 'officer' joked about how I shouldn't worry that they would look at my wife's 'golo' (Zulu for a woman's private parts)."

Claassen's wife Michelle, 39, called the police's 10111 emergency number from the bedroom.

Their children, Sabrina, 12, and Joshua, 7, were in their rooms.

"Police have still not arrived," said Claassen.

When the men insisted on searching the house, Claassen insisted on seeing a warrant. That is when they apparently suddenly realised they were at the wrong house.

Claassen said none of their cars had number plates.

Trauma counselling

His daughter had to receive trauma counselling on Tuesday due to the incident.

Florida police station spokesperson Captain Lydia Mtila-Dikolomela confirmed on Tuesday that an emergency call had been received from Claassen's wife after midnight.

"According to notes, the charge was referred to the Florida police station at about 00:08 from 10111. A police official reacted to it at 00:09."

The official who had according to police reacted to the charge by going to the house could not be found by late on Tuesday.

Florida police indicated that other units sometimes worked in their policing area.

- Beeld

Source:News24

Rowers skiet pa voor dogter


“Hy het die vuurwapen teen my keel gedruk en geskiet.” Mnr. Wally van Straa­ten vertel hoe rowers hom en sy gesin oorval het. Foto: Wayne Coetzee

2010-06-08 23:28
Hilda Fourie

’n 13-jarige meisie moes toekyk hoe ’n rower ’n vuurwapen teen haar pa se nek druk en die sneller trek.

Sedert die huisrooftog Saterdagaand in Elarduspark, in die ooste van Pretoria, kry Michanette van Straaten sielkundige behandeling.

Haar pa, mnr. Wally van Straaten (46), word in die Unitas-hospitaal in Centurion behandel. Hy kan nie sy linkerarm beweeg nie en kan net ’n vuis met sy linkerhand maak.

Dokters sal eers ná ses weke kan bepaal of die skade aan sy arm blywend is. Twee van sy ribbes is ook gebreek.

Slegs drie selfone is gebuit.

Mnr. Van Straaten het gister vertel hy het omstreeks 23:00 in die bed gaan klim terwyl sy vrou, Margie (43), kuiergaste afgesien het.

Hulle vermoed twee rowers het in dié tyd by die huis ingekom.

Een het ’n vuurwapen en die ander ’n skroewedraaier gehad.

Nadat mev. Van Straaten die mense afgesien het, het sy haar ma, mev. Patsy Pieters (78), wat onlangs ’n rug­operasie gehad het, in haar kamer gaan help.
“Ek weet nie wat gebeur het nie, want ek het geslaap,” het mnr. Van Straaten gesê.

“Margie het my vertel die rowers het met ’n vuurwapen teen my dogtertjie se keel by hulle in die kamer ingeloop. Dis nie mense wat sulke goed doen nie.

Hulle kon haar mos aan die hare getrek of aan die skouer gevat het, maar ’n vuurwapen teen die keel? Dit is barbaars.”

Die rowers het mev. Van Straaten gevra vir geld en waar die man van die huis is.

Hulle is toe met haar en haar dogter na mnr. Van Straaten se kamer waar hulle hom wakker gemaak het.

Die rowers het aan Michanette gesê om in die hoek te gaan staan.

“Ek het omgedraai, gekyk en toe weer teruggedraai,” het hy gesê.

“Toe ek terugdraai, besef ek daar is iemand anders (as mev. Van Straaten) in ons kamer. Ek het opgespring en die een met die vuurwapen gegryp. Hy het dit teen my keel gedruk en geskiet.

“Hulle het omgedraai en weggehardloop. Ek het hulle agternagesit, maar Margie het my aan die arm gegryp en die kamerdeur toegemaak. My kind het alles gesien.”

Mev. Van Straaten het ’n handdoek teen haar man se keel gedruk waarna hulle na die Kloof-hospitaal gery het.

“Ek kan niks van die skietery onthou nie. Ek kan onthou ek het gaan slaap.

“Die volgende wat ek onthou, is waar ek in die bakkie sit met ’n handdoek teen my keel en Margie wat sê ek moet vashou. Dis toe wat my arm lam geword het,” het hy gesê.

“Die ergste is dat hulle ’n vuurwapen teen my kind se keel gedruk het.”

Mnr. Van Straaten is later na die Unitas-hospitaal oorgeplaas.

Me. Aveline Hardaker, polisiewoordvoerder, het bevestig ’n gewapende rooftog word ondersoek.

Oorsprong:Beeld

Slagoffer van huisrooftog dink man is dood toe hy ophou kla

2010-06-09 23:17
Hilda Fourie

’n Afgetrede kolonel in die weermag se wangbeen is vergruis en sy ribbes gebreek nadat hy en sy vrou in hul huis in Wierdapark, Centurion, deur rowers aangerand, geskop en met messe gesteek is.

Die polisie was Saterdagoggend só vinnig op die toneel dat hulle ’n man op heterdaad in kol. (afg.) Thys Eagar (78) en sy vrou, Barbara (74) se kamer betrap het.

Slegs twee selfone en kol. Eagar se trouring, wat hulle van sy vinger afgehaal het, is geroof.

Eagar, ’n voormalige senior offisier in die pantserkorps, en sy vrou sal na verwagting vandag uit die Unitas-hospitaal in Centurion ontslaan word.

Twee rowers het omstreeks 03:00 deur die dak van Eagars se huis in ’n veiligheidskompleks geklim en deur die plafon bo die sitkamer gebreek.

Die Eagars het nie die lawaai gehoor nie omdat hulle hardhorend is.

“Ek het wakker geword toe twee figure bo-op ons op ons bed val,” het mev. Eagar gister, ’n dag ná haar 74ste verjaardag, vertel. “Een het my dadelik getakel, terwyl die ander een hom (kol. Eagar) getakel het.

“Ek het gegil... so hard gegil dat my buurvrou my blykbaar gehoor het.

“Die worsteling en marteling het toe begin.”

Volgens mev. Eagar het een van die rowers ’n mes teen haar keel gedruk waarna hulle haar van die bed afgegooi en haar hande en voete vasgebind het.

Sy is ook verskeie kere met die mes gesteek en aangerand.

Kol. Eagar is ook van die bed af gegooi, geskop en geslaan.

“Ek het hulle in hul eie taal (Zoeloe) gevra of hulle kos of geld of wat hulle wil hê,” het hy gesê.

“Al reaksie wat ek gekry het, was ’n hou teen die wangbeen met iets blerrie hard.”

In die tussentyd het een van die rowers mev. Eagar aan die keel gegryp en ook ’n kombers oor haar kop gegooi om haar verder te smoor. Kol. Eagar is ook gewurg.

Hy het twee keer sy bewussyn verloor.

“Ek het begin roggel en net geweet nou gaan ek sterf,” het sy gesê.

“My man het opgehou kla. Ek het gedog hy is klaar dood.”

Ná ’n rukkie het mev. Eagar gehoor dit raak stil.

Die volgende oomblik het iemand haar begin losmaak. Toe sy haar oë oopmaak, het sy in ’n polisieman se gesig vasgekyk.

Volgens mnr. André Eagar (50) het sy ouers se buurvrou wakker geword van ’n geskree en gesien die ligte in sy ouers se huis is aan. Sy het die polisie en ander bure in die kompleks gebel.

“Ek is net baie dankbaar ons leef,” het kol. Eagar gesê.

Kapt. Agnes Huma, polisiewoordvoerder, het gister gesê mnr. Siphiwe Phakathi (21), wat in die Eagars se kamer gearresteer is, het Maandag in die Pretoriase landdroshof op ’n aanklag van huisroof verskyn.

Hy sal in hegtenis bly tot en met sy volgende verskyning aanstaande week.

Die polisie is nog op soek na ’n tweede verdagte.

Oorsprong:Beeld

[Videos] Jewish activist Avigdor Eskin: the Afrikaners need our help


Thursday, 10 June 2010
By Adriana Stuijt of Censor Bugbear Reports.

Videos by Jewish-Russian activist Avigdor Eskin, who supports the Afrikaner freedom struggle.

Russian-Jewish activist Avigdor Eskin of Jerusalem has given his wholehearted support to the Afrikaner/Boer freedom struggle, and has made three videos this week in which he calls on his fellow-Jews worldwide to help the Afrikaners from the besieged situation they now find themselves in.

Eskin is a Russian-Israeli conservative intellectual/activist. Born in the old Soviet Union, Eskin emigrated to Israel where he became involved in political activity. Eskin was raised in an assimilated Jewish family. He studied piano in the famous Gnesin college. Eskin was the youngest Hebrew teacher in Russia; teaching it from the age of 15. He emigrated to Israel in January 1979.

He said: “The Afrikaner people have always been our friends. They are now being murdered, mutilated and raped." He also noted that like the Israeli Jews, the Afrikaners "also have no place to flee to, and this is their secret weapon: they will win despite all the overwhelming odds."

Why should the Afrikaners have to face genocidal conditions?

In his third video-message to the Afrikaner people on June 10 2010 , Eskin asked:

"People can’t go on living like this. Why should the Afrikaners have to face genocidal conditions, and with some 600,000 of the 3-million Afrikaners already living in dismal homeless conditions in South Africa under an ANC government? This cannot go on like this. Fifty-thousand white people have already been murdered by black people in the past fifteen years and many black people have suffered equally under the ANC-government.

“As it says in the Book of Proverbs, a slave cannot be a king. And this is what God told us to do, to be humane and keep the Commandments, my message to the Afrikaners is very clear. You are the chosen people, you are going to win, but it is going to be tough. I will help in any way I can. Take the Bible in one hand and have faith"

He also had a message for SA president Jacob Zuma namely that he "must ask forgiveness from the whole nation. He must be honest, and say "we tried to run the country, we made a mistake, we can't do it"." Eskin said under the ANC government, 174,000 people have already been murdered, of whom 50,000 were white South Africans, including more than 3,600 Afrikaner farmers. "What is more important here?", he asks. "Slogans about democracy, or human lives? It is time when we say, "enough is enough". I want to tell the government of the ANC that they should go to church and ask for forgiveness."

Video: Avigdor Eskin on South Africa (2) by Rozanne Meyer

If you cannot see the embedded video, click here.

Video: Avigdor Eskin: Jews must support Afrikaner freedom fighters

If you cannot see the embedded video, click here.

The Afrikaners have always helped the Jews in our times of greatest need, now it’s Israel’s turn.

On is first video, below, he said many Jews felt with him that the State of Israel had the privilege of having befriended South Africa during apartheid. He’d met General Hendrik van den Bergh (who headed the bureau of state security, Boss) Eskin described Van den Bergh as "a man of great dignity and faith.” At a time when our people were being turned away by many countries during the holocaust, South Africa opened up its gates to many refugees from the Holocaust,” he said.

Video: Avigdor Eskin on South Africa

If you cannot see the embedded video, click here.

“I had the privilege of being a friend of South Africa until Mandela took over the country. I’ve never met a people like the Afrikaners, so honest and with so much love for Israel," he said.

"The Afrikaners were forced into the referendum-vote by foreign powers who had convinced F W de Klerk to do so", he said. “And now we in Israel have nothing but enemies in Pretoria, that government now has become friends with Hammas and the many other enemies of Israel."

“It is also inconceivable what is going on with the Afrikaners now. During apartheid the average life expectancy was 64. Now it’s 32. Life was so much better for all the people of South Africa during apartheid than thereafter. The Afrikaners were much more humane, BUT today they will have to be much less humane to regain their power, yet it must be done. Over 3,000 Boer farmers already killed, so many people killed on the streets each day, don’t tell me these (murders) don’t have a racial flavour.”

“I did foresee and I did warn that the 1994-referendum and the dismantling of the apartheid system would be disastrous for the Afrikaners.”

“But now we can help them and we have the capability of becoming allies again. Let’s sit down and see how we can regain justice and righteousness. I love you and I want to help you." “God bless you."

Who is he?

Eskin is Russian-Israeli conservative intellectural/activist. Born in the Soviet Union, Eskin emigrated to Israel where he became involved in political activity, both legal and illegal. Eskin was raised in an assimilated Jewish family. He studued piano in the famous Gnesin college. Eskin was the younest Hebrew teacher in Russia since the age of 15. He emigrated to Israel in January 1979.

Eskin became famous in 1995 when he allegedly laid a Pulsa diNura death curse on Prime Minister Yitzak Rabin in response to the Oslo Accords. The Pulsa diNura is believed generally to "work" within thirty days, and it was thirty-two days after Eskin’s curse that Rabin was assassinated by Yigal Amir. As a result, in 1997 Eskin was sentenced to four months in prison for incitement. It was later revealed that the Torah scrolls used in the ceremony were in fact empty and had been staged for the cameras.

Eskin continued his activities in association with the Russian Political traditionalist Alexander Dugin.

In May, 2005 Eskin won a slander case that he filed against Barry Chamish.[1] Currently Avigdor Eskin continues his struggle on behalf of Israel. His numerous articles in Russian are held as the best written today.

http://en.wikipedia.org/wiki/Avigdor_Eskin
His home page: http://avigdor-eskin.com/

Source: Censor Bugbear Reports
http://censorbugbear-reports.blogspot.com/2010/06/jewish-activist-avigdor-eskin-supports_09.html

10 'polisielede' slaan toe op verkeerde huis

2010-06-09 06:42
Amanda Roestoff

Sowat tien mans in polisie-uniforms en met R5-aanvalsgewere en dienswapens het die skuifdeur van ’n gesinshuis in Roodepoort gister kort ná middernag oopgebreek en daarop aangedring om die huis deur te soek.

Die huiseienaar, Marius Claassen (41), het op ’n lasbrief aangedring. “Toe sê hulle net: ‘Oooeeeee... dis dan die verkeerde huis’ en ry weg.”

Claassen, bestuurder van Ciao Baby Cucina, ’n re­staurant in die Clearwater-winkelsentrum, het gesê ’n lawaai buite sy huis in Florida het hom kort ná middernag wakker geruk.

’n Swart Volkswagen-mikrobus en ’n sedan met sowat tien polisielede het Claassen se erf op die hoek van Westlaan en The Highway bestorm.

“Hulle het aan die deur gehamer en geëis dat ek oopmaak.”

Terwyl Claassen die sleutel gesoek het, het die mans vermoedelik ongeduldig geraak en “dalk gedink iets word weggesteek”. Die volgende oomblik het hulle die skuifdeur se slot gebreek en die deur oopgeruk.

Hulle wou toe weet hoekom hy so lank neem om die deur oop te maak, het Claassen vertel.

“Ek het verduidelik hulle weet mos in watter omstandighede ons in die land leef... Sou ’n redelike man nie ook versigtig gewees het om oop te maak nie?”

“’n Groot, vet man in siviele klere”, glo ’n bevelvoerder van ’n intelligensie-eenheid, het toe gesê hulle is besig om na “kriminele te soek” en het Claassen se adres in inligting ontvang.

Hulle wou volgens Claassen nie sê aan watter polisiekantoor hulle verbonde is of hul range of name gee nie.

’n Polisie-identiteitskaart of twee is wel voor hom rondgeswaai, maar hy kon nie in die donker sien of dit eg is nie.

“Hulle wou selfs weet of iemand bedags by die huis is. Wat het dit met hulle te doen?

“Eers het die ‘offisier’ grappies gemaak oor hoe ek nie moet worrie dat hul na my vrou se ‘golo’ (Zoeloe vir ’n vrou se geslagsdele) sal kyk nie.”
Claassen se vrou, Michelle (39), het die polisie se noodnommer, 10111, uit die slaapkamer gebel.

Hul kinders, Sabrina (12) en Joshua (7), was in hul kamers.

“Die polisie het nou nog nie opgedaag nie,” het Claassen gesê.

Toe die mans daarop aandring om die huis deur te soek, het Claassen op ’n lasbrief aangebring. Dis toe hulle blykbaar skielik besef het hulle is by die verkeerde huis.

Volgens Claassen het geeneen van hul voertuie nommerplate opgehad nie.

Sy dogter moes gister traumaberading kry weens die voorval.

Kapt. Lydia Mtila-Dikolomela, woordvoerder van die Florida-polisiekantoor, het gister bevestig ’n noodoproep is kort ná middernag van mev. Claassen ontvang.

“Volgens aantekeninge is die klag omstreeks 00:08 van 10111 na die Florida-polisiekantoor verwys. ’n Polisiebeampte het teen 00:09 daarop gereageer.”

Die beampte wat volgens polisie-inligting in reaksie op die klag na die huis is, kon teen gistermiddag laat nie opgespoor word nie.

Die Florida-polisie het te kenne gegee dat ander eenhede soms in hul polisiëringsgebied werk.

Oorsprong:Nuus24

Volskaalse aanvalle ná WB, sê koerant

Dinsdag, 08 Junie 2010 07:54

Die Zimbabwe Mail beweer Suid-Afrikaanse regeringsamptenare is besig met 'n komplot om geweld aan te blaas teen wit boere en swart uitlanders. Volgens die koerant word volskaalse aanvalle en gewelddadige plaasbesettings beplan net ná die Sokkertoernooi.

Zimbabwiese 'oorlogsveterane' en weermaglede word glo ingespan om die ANC te help en leiding te verskaf met 'n voorlinie-aanval. 'n Geheime komitee bestaande uit ANC- en regeringsagente is reeds bedrywig met die identifisering van teikens en die gebruik van aanvalsgroepe, sogenaamde "hit squads".

ANC-Jeugligalede het pas hul intense opleiding aan 'n Zimbabwiese militêre kollege voltooi en word in alle provinsies in Suid-Afrika ontplooi vir fyn-beplande en gewelddadige xenofobiese aanvalle, grondroof en plaasbesettings wat glo deur die media as "spontane uitbarstings" beskryf sal word.

Die koerant berig ook dat Tendai Mtawarira, die rugbyster, nie meer vir Suid-Afrika sal speel nie aangesien hy nie 'n Suid-Afrikaanse burger is nie. Hy is blykbaar een van die manne wat deur die Jeugliga "gemerk" is.

Die minister van landelike ontwikkeling en grondhervorming, Gukule Nkwinti, het wit boere vroeër daarvan beskuldig dat hulle die grondhervormingsplan ondergrawe deur pryse van grond kunsmatig hoog te hou. Hy het gesê swart boere se geduld is op.

Twee jaar gelede, in 2008, is buitelanders in 'n golf van vreemdelinghaat wat Suid-Afrika oorspoel het, aangeval. Berigte van nuwe geweld ná afloop van die Wêreldbeker word tans uit alle oorde ontvang.

Cormsa, 'n oorkoepelende liggaam wat Amnestie Internasionaal, die Rooikruis en die Sentrum vir die studie van Geweld en Versoening insluit, sê dié soort dreigemente is volop en diegene wat dreig glo dat hulle die ondersteuning van senior politieke figure het.

Dosyne Zimbawiese vroue wat in Hillbrow deur die Britse koerant, die Guardian, genader is, sê hulle word geïntimideer deur opsigters en mans wat buite hul geboue wat in die nag voor hulle wonings saamtrek.

Ethel Musonza, 32, 'n moeder van vier, sê die mans beweer dat buitelanders doodgemaak gaan word ná die Wêreldbeker. Sy sê die polisie gaan ook nie ingryp as die aanvallers tot aksie oorgaan nie.

In 'n plakkerskamp aan die Oosrand, sê aanvallers wat in 2008 aan die geweld teen buitelanders deelgeneem het, dat vlugtelinge en immigrante teen 11 Julie weg moet wees.

Oorsprong:Praag

Malema faces genocide charge

2010-06-08 09:07

Johannesburg - ANC Youth League leader Julius Malema is facing a possible genocide charge at the International Court of Justice in The Hague, Beeld newspaper reported on Tuesday.

An unidentified Rustenburg farmer and his family left South Africa last week for safety fears after deciding to lay the charge against Malema.

Their lawyer, Fanie van der Walt, said the accusations against Malema were sent in writing to the International Court of Justice in the Netherlands on Monday.

The charges relate to Malema singing "shoot the boer", which the Rustenburg farmer interpreted as inciting youth league supporters to commit genocide against Afrikaans farmers.

Shortly after being rebuked by the ANC, Malema changed the words to "kiss the boer".

- SAPA

Source:News24

Gesin vlug nadat hulle Malema gaan verkla

2010-06-07 22:27
Susan Cilliers

’n Rustenburgse man en sy gesin is verlede week landuit omdat hulle vir hul veiligheid vrees nadat hy mnr. Julius Malema, die ANC-jeugligaleier, weens volksmoord en misdade teen die mensdom by die internasionale strafhof in Den Haag verkla het.

Die ANC-regering en nog hooggeplaastes word ook gepak, maar nie by die naam genoem in die deel van die dokument waarin die klagte vervat is en wat Beeld gister gesien het nie. Hulle sal wel later geïdentifiseer word.

Die man wie se identiteit aan die hof in Den Haag, maar nog nie aan die media bekend is nie, het uitgebreide boerderybelange, het mnr. Fanie van der Walt, sy prokureur, gister gesê.

Hy sal volgens Van der Walt terugkom na Suid-Afrika en sy identiteit bekend maak sodra die hof in Den Haag sy veiligheid kan waarborg.

Van der Walt het die beskuldigings gister skriftelik aan die hof in Den Haag gestuur.

“Dié hof sal die klagte nou ondersoek en dan dalk ’n klagstaat met strafregtelike aanklagte formuleer.”

Die Rustenburgse man steun in sy aantygings teen Malema en die ANC-regering op die Rome-statuut wat die Verenigde Nasies (VN) opgestel en in Julie 2002 in werking getree het.

Ingevolge daarvan kan selfs opsweping tot volksmoord as volksmoord geklassifiseer word.

Malema en ander hooggeplaastes kom in die dokument wat gister na Nederland gestuur is, onder skoot oor moord, marteling, seksuele misdrywe en diskriminasie teen ’n spesifieke groep mense (Afrikaanse boere).

Misdade teen die mensdom ingevolge internasionale reg sluit onder meer in moord, verkragting, slawerny, onwettige deportasie, onregmatige ontneming van persoonlike vryheid, marteling en gedwonge prostitusie.

Malema word in die dokument daarvan beskuldig dat hy weke aaneen in die nasionale sowel as internasionale media gevra het boere moet vermoor word deur die gewraakte woorde “Skiet die Boer” te sing.

Hy het sy volgelinge daardeur ook tot volksmoord teen Afrikaanse boere aangehits, ondanks herhaalde versoeke en selfs ’n interdik om hom van sulke uitsprake te weerhou, lui die dokument.

Oorsprong:Beeld

Sunday, 6 June 2010

Straat mag naam van bomplanter hê

2010-06-06 00:25
Gerhard de Bruyn

Die man wat vyf mense gedood en etlike ander vermink het toe hy in 1985 ’n kleefmyn in ’n winkelsentrum in Amanzimtoti geplant het, gaan vereer word deur ’n straat digby dieselfde winkelsentrum wat na hom vernoem gaan word.

Ná ’n uitgerekte hofstryd is dit nou amptelik dat die straat se naam na Andrew Zondoweg verander gaan word.

Die DA en die IVP het Donderdag ’n hofsaak verloor waarin hulle saam dié en nog sowat 100 ander voorgestelde naamsveranderinge deur die Durbanse stadsraad beveg het.

Regter David Ntshangase het in die Durbanse hooggeregshof beslis die voorgestelde naamsveranderinge, waarvan talle reeds op borde in en om Durban pryk, mag voortgaan.

Oorsprong:Rapport

Oue vemoor: Wag vas

2010-06-04 11:15
Virginia Keppler

Beeld

Een van die aanvallers van ’n bejaarde Duitse vrou wat verlede week in haar huis in ’n veiligheidskompleks in Silverton, Pretoria, vermoor is, is glo ’n veiligheidswag wat die kompleks moes bewaak.

Maria Wiing, wat in die 70 was, is verwurg. Sy het alleen gewoon. Haar lyk is Vrydag deur inwoners van die kompleks gevind.

Ses mense is in verband met die moord aangekeer.

Ao. Mike Mbewe, polisiewoordvoerder, het gesê dit is onduidelik wanneer Wiing vermoor is.

Die polisie het onmiddellik na leidrade begin kyk en Woensdag in die vroeë oggendure op ’n huis in Motetema in Limpopo toegeslaan. Wiing se voertuig is hier gekry.

“Van daar af het die polisie verdere leidrade opgevolg tot by ’n huis in Denilton in Mpumalanga waar hulle drie verdagtes gearresteer het,” het Mbewe gesê.

Die polisie het toe teruggery na ’n huis in Mamelodi, Pretoria, waar hulle die wag wat by die kompleks gewerk het, aangekeer het.

Nóg twee mense is in Mamelodi by ’n ander huis gearresteer in verband met Wiing se moord.

Mbewe het gesê die polisie het by al die huise waar mense in hegtenis geneem is, van die slagoffer se besittings gekry. Dit is gekonfiskeer.

Die polisie het ook op ’n gesteelde polisievuurwapen beslag gelê. Die wapen se reeksnommer is afgevyl.

Die aangekeerdes is tussen 25 en 30 jaar oud. Hulle verskyn binnekort in die hof.

Mbewe het die polisielede geloof vir hul vinnige optrede en gesê misdadigers sal uitgesnuffel word, ongeag waar hulle wegkruip.

- Beeld

Oorsprong:Beeld

Vrou van Bfn met tuinvurk aangeval

2010-06-05 01:25
Earl Coetzee

’n BLOEMFONTEINSE vrou is in die hospitaal opgeneem nadat sy gistermiddag wreed met ’n tuinvurk in haar huis aangeval is.

Mev. Karien van Rheede van Oudshoorn is gistermiddag omstreeks 15:00 in haar huis in Curlewisstraat, Heuwelsig, aangeval.

’n Man wat reeds drie jaar lank vir die Van Rheede van Oudshoorns in hul tuin werk, is vermoedelik vir die aanval verantwoordelik.

Lt.kol. Annelie Wrensch, polisiewoordvoerder, sê die 28-jarige man het gistermiddag vir Van Rheede van Oudshoorn om koerantpapier gevra om ’n sigaret mee te rol.

Toe sy vir hom die deur oopmaak, het hy glo ingestorm en haar met ’n tuinvurk aangeval.

Sy het blykbaar steekwonde in haar nek opgedoen.

Dit is nie duidelik hoeveel keer sy gesteek is nie.

Die man het glo aangedring op geld en sy het vir hom al die geld wat sy in die huis gehad het gegee, voordat hy gevlug het.

Volgens Wrensch is sy in die Bloemfontein-Medi-Clinic opgeneem. Volksblad kon nie gister inligting oor haar toestand kry nie.

Haar familie wou ook nie gister met Volksblad praat nie, omdat hulle te getraumatiseer was.

Wrensch sê die polisie is steeds op soek na die man en hoop om hom binnekort in hegtenis te neem.

Van Rheede van Oudshoorn het ’n afskrif van sy identiteitsdokument gehad, en die polisie weet dus presies wie hy is en waar hy bly.

- Volksblad

Oorsprong:Volksblad

Wreedaardigheid van moorde blyk uit verslae

2010-06-03 01:01
Tom de Wet

VIRGINIA. – Die gruwelike wreedheid van die grusame en wreedaardige moorde op ’n bejaarde vrou van Allanridge en haar ongetroude dogter het hier in die hooggeregshof die eerste keer uit die lykskouingsverslae duidelik geword.

Mej. Helen Lotter (57) se dood is veroorsaak deur skerp trauma en beserings aan haar onderlyf toe sy en haar ma op 6 Maart 2009 in hul huis aangeval is.

Luidens die verslag van dr. Horst Bumba, wat as bewysstuk by die hof ingedien is, was mej. Lotter se voortande uit en haar hele liggaam was vol sny-, kneus en skaafwonde. Haar geslagsdele was vermink tot in haar ingewande, wat ook beskadig is. Met die lykskouing was daar geen uterus of serviks nie.

Hy beskryf die oorsaak van die beserings as “duidelike penetrasie met ’n skerp voorwerp”. Daar kon weens die omvang van dié beserings nie vasgestel word of sy verkrag is nie.

Luidens die verslag van dr. Wilhelm van Heusden is mev. Alice Lotter (76) dood weens verstikking en versmoring ná die inaseming van bloed weens penetrerende steekwonde in haar nek en keel.

Regter S.P.B. Hancke het gister in die binneverhoor in die verhoor van die twee beskuldigdes, mnre. Joseph Hlongwane (22) en Joseph Khumalo (21), bevind Hlongwane se bewerings dat hy deur die polisie gedreig, gedwing en voorgesê is wat hy in sy vroeëre bekentenis moet sê, is onwaar.

Regter Hancke het beslis dat Hlongwane die bekentenis, met detail-beskrywings oor hoe die aanval op die twee Lotter-vroue plaasgevind het en wat in hul huis gesteel is, vrywillig afgelê het en dit as getuienis toegelaat word.

Dit kom ná getuieis in dié verband deur landdros J.A. Smith van Wesselsbron voor wie die bekentenis afgelê is, asook kapt. Francois Laux wat by die uitwysings betrokke was, ao. James Mahlatsi, die ondersoekbeampte, en kapt. André Niemann wat Mahlahtsi na Smith in Wesselsbron gebring het.

- Volksblad

Oorsprong:Volksblad

Mokaba legacy fuels farm murders - AfriForum

2010-06-03 19:04

Potchefstroom - AfriForum Youth said on Thursday it was concerned about farm murders.

"In most cases the accused are young people," chairperson Ernst Roets said outside the Potchefstroom Magistrate's Court where the case against three men accused of murdering a North West farmer was postponed.

Simphiwe Tuen, Jonathan Sekgane and Soul Letsie would appear again on June 10 while the case was investigated further.

The investigating officer, Warrant Officer Pretorius, told the court he was waiting for results on fingerprints and from blood found on a shoe at the scene of the murder.

The three allegedly killed Johan Strydom at his Buffelshoek farm outside Potchefstroom and dragged him behind a bakkie in May.

Documentary

Roets said young people were being misled by the former ANC Youth League president Peter Mokaba's song "Shoot the boer, shoot the farmer".

He said AfriForum Youth were producing a documentary highlighting farm murders and HIV/Aids to raise international awareness of the situation in South Africa.

"There have been more than 2 000 farm attacks in recent years, not only white farmers were killed but black farmers were also being killed," he said.

The documentary, expected to be released next week, would be distributed on the internet, at various embassies and some copies would be handed to the ANCYL.

Roets said the documentary would reflect the true legacy of Mokaba, whom he described as an Aids denialist and instigator of farm murders.

He said naming a World Cup soccer stadium in Polokwane after Mokaba portrayed him as a hero and was "spitting" on victims of farm attacks.

Legacy

"Look what his legacy is doing to young people... they are arrested for killing farmers."

He said young people were of the opinion that killing a farmer elevated them to the status of heroes.

"The documentary will tell the public what Peter Mokaba stands for, it asks whether they (the public) will play in a stadium named after him."

Roets said they had intended to protest at the court but were not granted permission to do so.

"We are told there is a moratorium on protests until the end of the World Cup, we feel we were denied our right to protest," he said, adding that they would apply for permission to protest next week when they launch the documentary.

- SAPA

Source:News24

Slagoffer het haar ‘teëgesit’

2010-06-02 01:39
Jana Engelbrecht

KIMBERLEY. – Mev. Hettie Uys (72) van Huis Stillerweë het ’n rukkie ná die grusame aanval in die Weseinde-begraafplaas in Kimberley beswyk. Beserings aan haar kop en die swelling van haar brein het dit aangedui, het dr. Adin Don Surtie van die regsmediese laboratorium in die stad gister in die hooggeregshof getuig.

Uys se lyk was oortrek met kneusplekke en beserings.

Die weduwee is op 18 Januarie verlede jaar in die Weseinde-begraafplaas oorval terwyl sy blomme op haar man se graf gesit het.

Mnr. Andries Mohale (22) het vroeër skuld op aanklagte moord, verkragting en roof voor waarnemende regter B.M. Pakati ontken.

Surtie het gesê Uys se skedel was gekneus; haar oë was geswel en haar vingerpunte was pers. Op haar wang en voorkop was die trapmerke van ’n skoen. Uys is klaarblyklik verwurg. Bloeding is op albei kante van die brein aangetref. Sy het skaafmerke op haar regterarm en bobeen gehad.

Mnr. John Fourie het getuig hy het die oggend van die voorval ’n groen motor in die begraafplaas opgemerk. Die motor se deur was oop.

“Ons het my seun se graf skoongemaak. Ek het niemand by die motor gesien nie. Ek het gedink dit is gesteel.” Hy het twee voete sien uitsteek toe hy verbyry.

“Ek het dadelik uitgeklim. Die vrou het daar gelê. Haar onderklere was uitgetrek. Sy was heeltemal kaal van haar middellyf ondertoe. Haar gesig was vol bloed.

“Ek het die polisie gebel en gewag totdat hulle opdaag. Ek het ’n bebloede klip ’n entjie verder gewaar.”

Mnr. Monapule Windvogel (19), wat eers ’n verdagte was, het as ’n art.204-getuie vir die staat getuig. Hy het vertel hoe hy, Mohale en ’n 16-jarige seun die oggend van die voorval mense gesoek het om te beroof.

“Ons het die vorige aand gedrink. Ons het nie meer geld gehad nie.”

Die vriende het buite die begraafplaas gesit. “Seun (Mohale) het vir my gesê ek moet sigarette koop.”

Windvogel het van sy vriende by die winkel ontmoet en eers saam met hulle dagga gerook voordat hy teruggegaan het.

“By die begraafplaas aangekom, het ek nie vir Seun gewaar nie. Toe ek mooi kyk, het ek hom op die grond gesien.”

Mohale het tussen ’n groen motor en ’n boom gehurk.

“Ek het ’n vrou se voete opgemerk. Sy het op haar rug gelê. Sy was nie dood nie, want haar linkerbeen het nog beweeg.

“Haar onderlyf was kaal en haar kop was vol bloed.”

Mohale het in die motor geklim. Hy het ’n bruin beursie uitgehaal wat hy op die grond gegooi het.

Hulle het toe na Donkerhoek in Galeshewe gegaan om verder te drink.

Mohale het vir Windvogel gesê hy het die vrou aangerand, omdat sy haar “teëgesit” het toe hy haar wou beroof. Hy het haar met ’n klip teen die kop gekap.

Die verhoor duur vandag voort.

- Volksblad

Oorsprong:Volksblad

Afrikaner-"sagtemag" in die Lae LandeDinsdag, 01 Junie 2010 09:18
Dan Roodt

Ek sit hier in die Eurostar-sneltrein van Brussel na Londen en het nou vir die eerste keer weer tyd om oor die PRAAG-toer deur Europa te berig. Ons besoek het eintlik al my verwagtinge oortref, want ná ons vriendelike ontvangs in Swede, het 'n mens byna oorstelp gevoel met die gasvryheid en meegevoel van die Lae Lande, sowel Nederland as Vlaandere.

Oor die eeue vandat Jan van Riebeeck in die Kaap aangekom het, het ons verhouding met die Lae Lande hoogtepunte en laagtepunte beleef. 'n Onlangse laagtepunt was die kulturele boikot deur Nederland in die sewentiger- en tagtigjare, maar wat nie deur Vlaandere gevolg is nie.

Kort ná ons aankoms in Brussel het ek na Antwerpen vertrek vir 'n ete aan huis van die Vlaams Belang se leier, Filip de Winter. Ek en 'n ander groot vriend van die Afrikaners, Jared Taylor van American Renaissance, is saam deur Annick Deneve, die Vlaams Belang-leier se sekretaresse, in Brussel opgelaai en daarna na Antwerpen geneem. In die motor gesels ek en Jared land en sand oor Suid-Afrika, asook sekere raakpunte tussen ons en die Amerikaanse Suide.

Benewens die volksmoord op Afrikaners, is selfbeskikking die ander hooftema van hierdie toer. Net soos die Afrikaners met hul vele pogings tot onafhanklikheid, soos Stellaland en Goosen, asook die Boererepublieke, het die Suidelike Amerikaners telkens selfregering nagestreef, eers teen die Britte en toe teen die Yankees, maar tydens die Amerikaanse Burgeroorlog is hulle natuurlik finaal deur Noorde verower, net soos ons deur die Britte in 1902 verower is. Ook die ses miljoen Vlaminge, die Nederlandssprekende volk in België, is besig met hul eie demokratiese vryheidstryd om onafhanklikheid en selfbeskikking te verkry. By die partykongres van die Vlaams Belang verlede Sondag het die volgepakte saal dikwels uitgeroep: "België barst!", met ander woorde, dat die Belgiese staat besig is om tot niet te gaan en dat Vlaandere uiteindelik volle onafhanklikheid en 'n staat sal verkry.

'n Mens eet heerlik in België en die dinee by De Winter is uit die boonste rakke, met 'n gehuurde sjef wat allerlei geregte vanuit De Winter se kombuis optower, vyf of ses gange as 'n mens die kaas ná die hoofgereg insluit.

Eintlik is dit 'n fondsinsamelingsdinee en die twintigtal mense bestaan meesal uit Antwerpse sakemanne wat die Vlaams Belang finansieel ondersteun. Aan tafel praat ek Afrikaans en al die Vlaminge volg my gemaklik. Trouens, 'n gewaarwording wat al hoe sterker by my inslag gevind het, is dat ons taal, Afrikaans, 'n mens eintlik toegang tot die hele Noord-Europa gee. Die Lae Lande, natuurlik, waar ons geredelik verstaan word, maar ook Duitsland, Switserland en die Skandinawiese lande waar ons met geringe moeite daardie tale kan aanleer, danksy ons taal se ooreenkomste wat woordeskat, sintaksis en selfs uitspraak betref.

Ek dink nie die meeste Afrikaners besef in watter mate ons Afrikaanse kultuur, soos ons volksliedjies en letterkunde, eintlik deel vorm van byvoorbeeld die Vlaamse kultuur nie. Op skool leer die meeste Vlaminge ons volksliedjies en kry ook blootstelling aan die Afrikaanse poësie. Een van die dames aan my tafel verduidelik hoe sy vir 'n vriendin 'n mooi gedig oor moederskap moes voordra en niks gepas in Nederlands kon vind nie. Daarna het sy op 'n gedig van Elisabeth Eybers afgekom en dit het groot byval gevind.

Die aantreklikheid van Afrikanerkultuur vir sowel die Vlaminge as die Hollanders verteenwoordig 'n soort "sagte mag" wat ons steeds uitstraal, in weerwil van ons huidige staatloosheid en oorheersing deur die ANC se swart rassiste. Huntington het mos gepraat van "harde en sagte mag" en het Amerika se popkultuur van Hollywood, Coca-Cola, McDonald en Levi-denims as deel van die land se "sagte mag" getipeer.

Twee dae ná die dinee by De Winter, sit ek in die Schiller-kafee op die Rembrandtplein in Amsterdam en vra 'n Nederlandse joernalis van die koerant "De Pers" die vraag aan my: "Hoe sou jy die Afrikanerkultuur beskryf?" In 2006 het ek by die American Renaissance-kongres in Washington die frase, "Beethoven in die Bosveld" gebruik en ek herhaal dit teenoor hom. Dis nie dat alle Afrikaners Beethoven op die klavier of die viool speel nie, maar daardie kombinasie van Hoog-Europese gekultiveerdheid, geletterheid en finesse met die viriele jag- en pionierskultuur, is wat die Afrikaner 'n unieke wese op hierdie planeet maak.

Meer oor ons besoek aan Amsterdam egter later. Ná die gesprek oor Elisabeth Eybers en die voortreflikheid van die Afrikaanse poësie met die welgeklede, welvarende Vlaminge aan tafel, versoek De Winter vir my en Jared Taylor om elkeen 'n kort toespraak iewers tussen die hoofgereg en die kaas te maak, hy in Engels, ek in Afrikaans. In my kort praatjie verwys ek na ons swaarkry onder die juk van die ANC, maar ook na ons gemeenskaplike vryheidstryd om onafhanklikheid en vryheid te verkry. Ten slotte kwoteer ek die bekende woorde van I.D. du Plessis:

"Nee, soet is die stryd vir die stryder,

Al moet hy uiteindelik verloor;

Maar die man wat sy deelname weier,

Is die man wat sy nasie vermoor.

Die Vlaminge klap warm hande vir my enkele onvoorbereide woorde. Iemand komplimenteer my later selfs op my "grandiose toespraak". In sy Engelse toespraak meen Jared Taylor dat hy my beny dat ek in 'n taal wat so naby aan dié van die Vlaminge is myself verstaanbaar kon maak. Volgens hom stry ons almal, PRAAG, American Renaissance en die Vlaams Belang, dieselfde stryd ten behoud van die Westerse beskawing. Hoewel die proses van aftakeling by ons in 'n veel meer gevorderde stadium verkeer, is ons problematiek van kultuurbotsing, asook rasse- en etniese verskille, deesdae die universele kwessies van die hele Westerse wêreld, insgelyks hier in Europa. Dus het ons waarskynlik vir die eerste keer in meer as 'n eeu die kans om nie net onsself aan die buitewêreld verstaanbaar te maak nie, maar ook op gelyke voet deel te neem aan die Europese politieke en filosofiese gesprek.

Ek sal oor die volgende paar dae nog verder berig oor ons ontvangs in Nederland, asook by die kongres van die Vlaams Belang in Antwerpen en ons kuier by die jong Afrikaneraktiviste in Londen wat die betoging voor die SA ambassade op Trafalgarplein georganiseer het.
Wat PRAAG binnekort gaan bereik, is om 'n wêreldwye versetnetwerk te vestig wat die destydse anti-apartheidsbeweging na amateurs gaan laat lyk. Daar gaan gereelde betogings voor SA ambassades wees, skakeling met media en besluitnemers in die meeste Europese lande en selfs internasionale organisasies, alles met die uitsluitlike doel om vir ons mense outonomie en grondgebied in Suid-Afrika te verkry waar ons vry van die ANC-juk kan leef.

Binnekort die volgende aflewering wat dit betref.

Oorsprong:Praag