Tuesday, 28 November 2006

Nelson Mandela Singing About Killing Whites - Folkets Nyheter

Film clip showing Nelson Mandela and South Africa's current Minister of Intelligence, Ronnie Kasrils, singing about killing whites
Se filmen där Nelson Mandela tillsammans med nuvarande chefen för Sydafrikas underrättelsetjänst, sjunger om att döda vita
På svenska Nelson Mandela sjunger om att döda vita


Foto: africancrisis.org

A short film showing former South African president Nelson Mandela singing about killing whites has recently been made available on the web by the organisation African Crisis.

En film där Sydafrikas förre president Nelson Mandela sjunger om att döda vita har nu gjorts tillgänglig på nätet via organisationen African Crisis.

The film, which was shot in 1992, shows Nelson Mandela together with members of the ANC, the ANC's military fraction the Umkhonto we Sizwe (MK) and the South African Communist Party singing a war song of how they have pledged to kill the white inhabitants of the country.

Filmen, som är från 1992, visar hur Nelson Mandela tillsammans med medlemmar i ANC, ANC:s militära fraktion Umkhonto we Sizwe (MK) och Sydafrikas kommunistparti sjunger en kampsång om hur man förbundit sig att döda landets vita invånare.

The song is mainly performed in Xhosa, the language spoken by the African tribe to which Mandela and the majority of the ANC belong. To the right of Mandela in the picture stands the present South African Minister of Intelligence, Ronnie Kasrils, who is among the first to clench his fist in a so-called black power salute during the song.

Sången framförs huvudsakligen på xhosa, språket som talas av den afrikanska stam som Mandela och majoriteten av ANC:s ledning tillhör. Till höger om Mandela på bilden står Sydafrikas nuvarande chef för landets underrättelsetjänst, Ronnie Kasrils, som också är en av dem som först knyter sin näve i en så kallad ”black power” hälsning under sången.

”We the members of M.K...”
”Vi medlemmar i MK...”
Foto: africancrisis.org
”... have pledged ourselves...”
”... har förbundit oss...”
Foto: africancrisis.org
”... to kill them...”
”... att döda dem...”
Foto: africancrisis.org
”... the ama-bhulu (Eng. the whites.)”
”... ama-bhulu (sve. de vita)”
Foto: africancrisis.org


The second part of the film shows how women and children, all members of the ANC, are singing the same song during a political meeting.

Andra delen av filmen visar hur kvinnor och barn, alla medlemmar i ANC, under ett politiskt möte sjunger samma sång om att döda vita.

Fuelling the masses with war songs is common in Africa. It was used for example in former Rhodesia, presently Zimbabwe, where they were called ”Chimurenga” (Eng. war songs).

Att elda massorna med kampsånger är vanligt i Afrika. Det förekom exempelvis i forna Rhodesia, nuvarande Zimbabwe, och kallades då för Chimurenga (sve. krigssånger).

Former leader of the ANC Youth League, Peter Mokaba, has been a major driving force behind the agitation among blacks against whites in South Africa, using songs that encouraged the murdering of whites. Mokaba, presently South Africa's Environmental and Tourist Minister, was one of the most energetic song and dance leaders during the meetings held by the ANC prior to the elections in 1994 where slogans like ”Kill the Farmer!” and ”Kill the Boer!” were chanted openly:

En av dem som var drivande i uppviglandet av svarta mot vita i Sydafrika genom kampsånger som uppmanar till mord på vita, var förre ledaren för ANC:s ungdomsförbund, Peter Mokaba. Mokaba, även före detta Sydafrikansk miljö-och turistminister, var en de mest energiska dans- och sångledarna under de möten som hölls av ANC inför valet 1994 där slagord som ”Kill the farmer!” (sve. ”Döda farmaren!”) och ”Kill the Boer!” (sve. ”Döda boern!”) skanderades helt öppet:

”Hamba kahle mkhonto we Sizwe, Tihna Abantu bomkhonto Sizimisele Ukuwa bulala woma lamabunu”
Vi medlemmar av Umkhonto är redo att döda alla boerna
– We members of Umkhonto are prepared to kill all the Boers.

”Khwela phezukwendlu Ubutshele umanishaya Ibhunu umama vyajabula”
Upp på taken och säg till dem att när jag skjuter boern så blir min mamma lycklig
– Get on the roof and tell them that when I hit the Boer, my mother becomes happy.

”Amabhunu ahlupha abazali Ekhaya bathi ziphi Izingane zabo Sizbashaya nge Nge bazooka”
Vita och boer orsakar problem för våra föräldrar hemma; vi ska skjuta dem med våra AK-47:or och bazookas.”
– Whites and Boers are troubling our parents at home: we are going to hit them with our Ak-47's and bazookas.

Peter Mokaba
Foto: ANC
Though today he maintains that the songs were just a sort of ”campfire songs”, these statements by Peter Mokaba made during a meeting with black students, published in The Johannesburg Star on the 25th of April in 1993, tell a different story:

Även om han senare hävdade att sångerna endast var en slags ”lägereldsallsånger”, så säger de här uttalandena av Peter Mokaba från ett möte med svarta publicerat i The Johannesburg Star den 25 april 1993 något annat:

– They are complaining that in our songs, in our chants, we have been saying ”Kill the Boer, Kill the Farmer.” I repeat: ”Kill the Boer, the Farmer, Kill the Boer, the Farmer. Shoot to kill - nyamazano” (Eng. the prey).

”De klagar på att vi i våra sånger, i våra rop, säger: 'Kill the Boer, Kill the Farmer'. Jag upprepar:

– Whether they like it or not, this is our chant. This is our song. This is our tradition. This is our culture, whether they like it or not...

Vare sig de gillar det eller inte, så är det här vårat stridsrop. Det här är vår sång. Det här är vår tradition. Det här är vår kultur, vare sig de gillar det eller inte...”

Songs encouraging the killing of South Africa's white farmers, of which almost 2000 have been murdered by blacks since the ANC took over power in 1994, are still common in South Africa. Even the president of the country, Thabo Mkebi, has been witnessed when taking part in these dances and songs.

Sånger där man uppmanar till mord på just Sydafrikas vita farmare, varav nära 2000 nu mördats av svarta sedan ANC:s maktövertagande 1994, är fortfarande vanligt förekommande i Sydafrika. Även landets president Thabo Mkebi har bevittnats då han deltagit i dessa sånger och danser.

During the trial earlier this year against South Africa's then vice president Jacob Zuma, who was charged with rape but acquitted, crowds of blacks were singing Zuma's personal favourite song ”My Machine Gun” outside the courthouse.

Under rättegången tidigare i år mot Sydafrikas dåvarande vicepresident Jacob Zuma som stod åtalad för våldtäkt men frikändes, sjöng svarta folkmassor Zumas egen favoritsång ”My Machine Gun” (sve. ”Mitt maskingevär”) utanför rättegångslokalen.

Zuma is generally considered to have the biggest chances of becoming South Africa's next president.

Zuma anses allmänt som en av kandidaterna med störst chans att bli Sydafrikas näste president.
Black woman starts to dance outside the courthouse where Zuma's trial is being held.
Svart kvinna inleder dans utanför Jacob Zumas rättegång.
Foto: africancrisis.org
The dancing woman pretends to fire her machine gun.
Den dansande kvinnan låtsas skjuta av ett maskingevär.
Foto: africancrisis.org
Cartoon depicting Jacob Zuma singing and dancing to his favourite song ”My Machine Gun”.
Skämtteckning av Jacob Zuma sjungandes sin favoritsång ”My Machine Gun”.
Foto: africancrisis.org

Read more on Ronnie Kasrils
Läs mer om Ronnie Kasrils

African Crisis
Läs mer om eskalerande våld och kriminalitet i Sydafrika

Charlotte Thorbjörnsson
charlotte.thorbjornsson@folketsnyheter.se

Source:Folkets Nyheter

http://www.folketsnyheter.se/?sida=artikel&aID=414


No comments: