Sunday, 20 September 2009

Terrorisme en Terreur


Deur Radio Pretoria

18 September 2009

Die afgelope paar weke het die land weer sy normale dosis van mediaberigte ontvang, van veral ouer weerlose mense, wat op plase aangeval, aangerand en vermoor is. In die meeste koerante is dit nie eers meer voorbladnuus nie. Die SABC se radio en televisie dienste berig glad nie eers meer daaroor nie.

Verder het die misdaad van opsetlike brandstigting ook op verskeie plekke in die land voorgekom. Duisende hektaar weiding is sodoende afgebrand, vee verliese het voorgekom en werkersbehuising het in die slag gebly.

Behalwe vir hierdie aanvalle, moorde en brandstigtings, is ʼn nuwe metode van intimidasie op boere, besig om kop uit te steek. Op hierdie stadium word dit nog genoem: bos-slagtery. Vee word snags op die boer se plaas gedood, geslag, in stukke gesny en weggery. Dit word nie deur honger mense gedoen nie, want bewyse is gevind dat daar deur hierdie veediewe op bestelling opgetree word. Dieselfde nag wat die slagting plaasvind word die vleis, veral in lokasies en informele nedersettings verkoop.

In Oos-Transvaal is boere nou al genoodsaak om diere met elektroniese toestelle toe te rus, wat enige abnormale bewegingspatroon of onrustigheid by die dier monitor en dan deurstuur na ʼn alarm in die plaasopstal. Sodoende kan die bos-slagter dan met vinnige optrede betrap word. Sulke toestelle kom natuurlik teen ʼn prys.

Slegs in die Bronkhorstspruit en Cullinan omgewing het daar die afgelope week drie sulke voorvalle plaasgevind. Die barbaarse metode wat gebruik word, is dat die dier se hakskeensenings afgekap word, om die dier dan sodoende te immobiliseer. Die dier is egter gelukkig as hy daarna van kant gemaak word. In van die voorvalle lyk dit asof ʼn agter-kwart van die stomme bees verwyder is terwyl dit nog geleef het. Slegs die hakskeensening was afgekap en die res van die karkas is net so in die veld gelos.

Hierdie barbaarse optrede herinner sterk aan die metodes wat deur SWAPO in Ovamboland , in die destydse Suidwes-Afrika, en die terroriste organisasies in Rhodesië, gebruik is om boere en die plaaslike bevolking te intimideer, om sodoende hulle rewolusionêre doelstellings te bereik.

Kan daar dan nog steeds mense wees wat glo dat plaasmoorde, brandstigting en diere verminking nie polities geïnspireerd is nie?

Gister het Solidariteit-Radio, die aanlyn radiodiens op die webblad van solidariteit, ʼn program aangebied waar die name van sowat 1650 slagoffers van plaasaanvalle uitgelees is. Bekende Afrikaanse media- en musiekpersoonlikhede het hieraan meegedoen. Die uitsending het sowat 8 ure geduur. Hiermee wou Solidariteit weereens die aandag vestig op die brutaliteit waarmee meeste van hierdie moorde plaasvind, en die regering attent maak dat ʼn aggressiewe beskermingsplan nou nodig is.

Solank as wat die regering, en alle landsburgers egter nie wil erken dat hierdie brutale optredes teenoor die boere en nou selfs teen hulle vee, nie polities van aard is nie, sal daar ongelukkig nie veel aan die probleem gedoen word nie. Ons moet egter volhou om druk op die regering en polisie toe te pas, en alle sulke aanvalle en slagtings openbaar maak.

Oorsprong: Radio Pretoria
http://www.radiopretoria.co.za/Nuuskommentaar.php

1 comment:

Anonymous said...

Terror and Terrorism

Friday, 18 September 2009 18:00 Radio Pretoria

In the last few weeks the country got its regular dose of media reports, from older defenceless people, whose farms have been attacked and have been assaulted and murdered. In most newspapers it doesn’t even rate as front page news. The SABC’s radio and television services don’t even report it any more.

Furthermore there has also been incidents of deliberate arson at several farms in the country. Thousands of hectares of grazing was burned including farm labour accommodations.

A pristine game reserve in Hekpoort was overrun by fire, because when the fire-fighters arrived, they were told by blacks, that the property now belonged to blacks and threatened to murder them if they tried to extinguish the fire.

Aside from these attacks, murders and arson, there is a new method of intimidation on farmers emerging. At this stage it’s still called: “bush-butchery.” During the night livestock is killed, butchered, cut into pieces and driven off. It’s not done by hungry people, because evidence has been found that these stock thieves operate on an order basis. The same night that the illegal butchery takes place, the meat is sold in black townships (locations) and other informal places.

Farmers in the Eastern Transvaal now find it necessary to equip their animals with electronic systems, which will monitor any abnormal movements or disturbances and can then send a signal to the farm headquarters. This way the “bush-butcher” can be quickly apprehended. Naturally such systems come at a price.

During the past week, in the Bronkhorstspruit and Cullinan areas there have been three such incidents. The barbaric method that was used was to immobilize the animal by chopping the Achilles tendon. The animal finds itself fortunate if it is thereafter quickly dispatched. In some of the incidents, it looks as if the hindquarters of the cow was removed while it was still alive. Only the Achilles tendon was chopped through and the rest of the carcass was abandoned in the field.

These barbaric offences strongly reminds one of the methods that the South West Africa Peoples Organization (SWAPO), during the old South West Africa, and the terrorist organizations in Rhodesia used to intimidate both farmers and farm labourers, in order to reach their revolutionary goals.

Can there still be people who believe that farm murders, arson and animal mutilation is not politically inspired?

Yesterday, Solidarity-Radio, an online radio service, presented on their webpage a program that read out the approximately 1650 victims of the farm attacks. Well known Afrikaans media and music personalities participated. The broadcast was about 8 hours long. Solidarity wanted to focus the attention on the brutality of the farm murders and bring to the government’s attention that an aggressive protection plan is now required.

As long as the government and all citizens don’t want to admit that these brutal offences against the farmers and their livestock is not of a political nature, then unfortunately not much will be done to solve the problem. We must continue to pressure the government and police and to make public all similar attacks and mutilations.